Usage Statistics for klayman-and-fairley.net

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 00:19 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 9102
Total Files 8282
Total Pages 8354
Total Visits 1207
Total KBytes 120838
Total Unique Sites 539
Total Unique URLs 86
Total Unique Referrers 1877
Total Unique User Agents 127
. Avg Max
Hits per Hour 12 150
Hits per Day 303 590
Files per Day 276 564
Pages per Day 278 568
Visits per Day 40 86
KBytes per Day 4028 15133
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8282
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 176
Code 304 - Not Modified 11
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 606

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 415 4.56% 388 4.68% 391 4.68% 86 7.13% 31 5.75% 12791 10.58%
2 590 6.48% 564 6.81% 568 6.80% 65 5.39% 31 5.75% 4907 4.06%
3 198 2.18% 178 2.15% 183 2.19% 42 3.48% 25 4.64% 1541 1.28%
4 389 4.27% 365 4.41% 372 4.45% 38 3.15% 27 5.01% 3173 2.63%
5 389 4.27% 371 4.48% 373 4.46% 54 4.47% 29 5.38% 6450 5.34%
6 270 2.97% 213 2.57% 243 2.91% 52 4.31% 24 4.45% 2418 2.00%
7 110 1.21% 84 1.01% 85 1.02% 52 4.31% 26 4.82% 992 0.82%
8 162 1.78% 146 1.76% 148 1.77% 54 4.47% 30 5.57% 2213 1.83%
9 185 2.03% 160 1.93% 163 1.95% 39 3.23% 25 4.64% 2166 1.79%
10 419 4.60% 361 4.36% 356 4.26% 42 3.48% 25 4.64% 4049 3.35%
11 292 3.21% 273 3.30% 274 3.28% 32 2.65% 26 4.82% 2738 2.27%
12 248 2.72% 224 2.70% 225 2.69% 22 1.82% 29 5.38% 4014 3.32%
13 241 2.65% 220 2.66% 224 2.68% 17 1.41% 18 3.34% 2340 1.94%
14 274 3.01% 252 3.04% 250 2.99% 16 1.33% 23 4.27% 2613 2.16%
15 256 2.81% 229 2.77% 229 2.74% 23 1.91% 30 5.57% 3012 2.49%
16 248 2.72% 219 2.64% 218 2.61% 16 1.33% 28 5.19% 2395 1.98%
17 308 3.38% 282 3.40% 277 3.32% 31 2.57% 36 6.68% 5122 4.24%
18 281 3.09% 254 3.07% 252 3.02% 25 2.07% 28 5.19% 4091 3.39%
19 497 5.46% 449 5.42% 453 5.42% 49 4.06% 40 7.42% 15133 12.52%
20 278 3.05% 255 3.08% 256 3.06% 58 4.81% 48 8.91% 4342 3.59%
21 257 2.82% 227 2.74% 223 2.67% 34 2.82% 33 6.12% 2972 2.46%
22 255 2.80% 244 2.95% 238 2.85% 22 1.82% 24 4.45% 2606 2.16%
23 293 3.22% 273 3.30% 274 3.28% 67 5.55% 29 5.38% 3111 2.57%
24 275 3.02% 250 3.02% 252 3.02% 72 5.97% 27 5.01% 2590 2.14%
25 575 6.32% 529 6.39% 530 6.34% 57 4.72% 41 7.61% 2886 2.39%
26 248 2.72% 227 2.74% 225 2.69% 26 2.15% 28 5.19% 2983 2.47%
27 231 2.54% 215 2.60% 219 2.62% 30 2.49% 28 5.19% 2624 2.17%
28 268 2.94% 214 2.58% 234 2.80% 41 3.40% 31 5.75% 2450 2.03%
29 405 4.45% 387 4.67% 391 4.68% 45 3.73% 32 5.94% 9631 7.97%
30 245 2.69% 229 2.77% 228 2.73% 28 2.32% 31 5.75% 2484 2.06%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 365 4.01% 10 320 3.86% 10 314 3.76% 132 3945 3.26%
1 11 339 3.72% 9 295 3.56% 10 310 3.71% 117 3513 2.91%
2 13 407 4.47% 11 358 4.32% 12 369 4.42% 202 6057 5.01%
3 12 363 3.99% 10 318 3.84% 10 319 3.82% 164 4911 4.06%
4 12 371 4.08% 11 348 4.20% 11 348 4.17% 144 4334 3.59%
5 10 328 3.60% 9 299 3.61% 10 302 3.62% 127 3799 3.14%
6 18 543 5.97% 15 463 5.59% 16 485 5.81% 389 11669 9.66%
7 14 423 4.65% 12 387 4.67% 13 396 4.74% 184 5515 4.56%
8 12 368 4.04% 11 333 4.02% 11 336 4.02% 154 4614 3.82%
9 15 464 5.10% 14 439 5.30% 14 441 5.28% 187 5597 4.63%
10 13 401 4.41% 11 345 4.17% 11 350 4.19% 158 4735 3.92%
11 17 512 5.63% 15 472 5.70% 15 478 5.72% 352 10567 8.74%
12 12 389 4.27% 11 353 4.26% 11 353 4.23% 134 4008 3.32%
13 13 391 4.30% 11 359 4.33% 12 360 4.31% 158 4755 3.93%
14 10 318 3.49% 9 294 3.55% 9 297 3.56% 109 3276 2.71%
15 12 379 4.16% 12 361 4.36% 12 362 4.33% 211 6336 5.24%
16 13 418 4.59% 13 405 4.89% 13 399 4.78% 139 4165 3.45%
17 12 366 4.02% 10 311 3.76% 10 310 3.71% 116 3478 2.88%
18 11 342 3.76% 10 322 3.89% 10 322 3.85% 126 3787 3.13%
19 9 294 3.23% 9 275 3.32% 9 277 3.32% 106 3175 2.63%
20 13 413 4.54% 13 391 4.72% 13 390 4.67% 271 8119 6.72%
21 9 273 3.00% 8 249 3.01% 8 249 2.98% 95 2835 2.35%
22 10 300 3.30% 9 278 3.36% 9 277 3.32% 90 2693 2.23%
23 11 335 3.68% 10 307 3.71% 10 310 3.71% 165 4957 4.10%

Top 30 of 86 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6034 66.29% 62483 51.71% /stats/
2 1374 15.10% 1226 1.01% /
3 118 1.30% 165 0.14% /img/
4 100 1.10% 96 0.08% /cgi-local/
5 67 0.74% 7702 6.37% /stats/usage_201411.html
6 42 0.46% 1521 1.26% /stats/usage_201704.html
7 38 0.42% 2 0.00% /mxlogic_dump
8 30 0.33% 3327 2.75% /stats/usage_201407.html
9 20 0.22% 2316 1.92% /stats/usage_201508.html
10 19 0.21% 2110 1.75% /stats/usage_201408.html
11 16 0.18% 60 0.05% /ControlPanel/webmail/
12 16 0.18% 1670 1.38% /stats/usage_201612.html
13 13 0.14% 1492 1.23% /stats/usage_201412.html
14 13 0.14% 1291 1.07% /stats/usage_201702.html
15 12 0.13% 1319 1.09% /stats/usage_201409.html
16 12 0.13% 1320 1.09% /stats/usage_201608.html
17 12 0.13% 1309 1.08% /stats/usage_201609.html
18 12 0.13% 1318 1.09% /stats/usage_201611.html
19 11 0.12% 1206 1.00% /stats/usage_201605.html
20 11 0.12% 1226 1.01% /stats/usage_201606.html
21 11 0.12% 1207 1.00% /stats/usage_201610.html
22 11 0.12% 1203 1.00% /stats/usage_201703.html
23 10 0.11% 1099 0.91% /stats/usage_201403.html
24 10 0.11% 1133 0.94% /stats/usage_201502.html
25 10 0.11% 1149 0.95% /stats/usage_201504.html
26 10 0.11% 1155 0.96% /stats/usage_201505.html
27 10 0.11% 1147 0.95% /stats/usage_201509.html
28 10 0.11% 1160 0.96% /stats/usage_201607.html
29 10 0.11% 1116 0.92% /stats/usage_201701.html
30 9 0.10% 1 0.00% /ControlPanel/name_server_test.php

Top 10 of 86 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6034 66.29% 62483 51.71% /stats/
2 67 0.74% 7702 6.37% /stats/usage_201411.html
3 30 0.33% 3327 2.75% /stats/usage_201407.html
4 20 0.22% 2316 1.92% /stats/usage_201508.html
5 19 0.21% 2110 1.75% /stats/usage_201408.html
6 16 0.18% 1670 1.38% /stats/usage_201612.html
7 42 0.46% 1521 1.26% /stats/usage_201704.html
8 13 0.14% 1492 1.23% /stats/usage_201412.html
9 12 0.13% 1320 1.09% /stats/usage_201608.html
10 12 0.13% 1319 1.09% /stats/usage_201409.html

Top 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6034 66.29% 444 38.28% /stats/
2 1374 15.10% 417 35.95% /
3 118 1.30% 36 3.10% /img/
4 42 0.46% 32 2.76% /stats/usage_201704.html
5 100 1.10% 25 2.16% /cgi-local/
6 38 0.42% 20 1.72% /mxlogic_dump
7 67 0.74% 16 1.38% /stats/usage_201411.html
8 16 0.18% 12 1.03% /ControlPanel/webmail/
9 20 0.22% 11 0.95% /stats/usage_201508.html
10 19 0.21% 10 0.86% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6034 66.29% 447 38.97% /stats/
2 1374 15.10% 394 34.35% /
3 118 1.30% 36 3.14% /img/
4 42 0.46% 34 2.96% /stats/usage_201704.html
5 100 1.10% 25 2.18% /cgi-local/
6 67 0.74% 17 1.48% /stats/usage_201411.html
7 38 0.42% 16 1.39% /mxlogic_dump
8 16 0.18% 13 1.13% /ControlPanel/webmail/
9 19 0.21% 10 0.87% /stats/usage_201408.html
10 20 0.22% 10 0.87% /stats/usage_201508.html

Top 30 of 539 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4326 47.53% 4326 52.23% 44819 37.09% 4 0.33% 178.159.37.81
2 477 5.24% 477 5.76% 0 0.00% 21 1.74% 195.82.144.213
3 447 4.91% 447 5.40% 3294 2.73% 12 0.99% 139.59.160.151
4 320 3.52% 320 3.86% 2284 1.89% 41 3.40% 87.255.94.119
5 280 3.08% 280 3.38% 2901 2.40% 25 2.07% 104.200.153.100
6 209 2.30% 209 2.52% 2058 1.70% 55 4.56% 176.8.88.160
7 184 2.02% 184 2.22% 1906 1.58% 46 3.81% 104.200.151.26
8 128 1.41% 124 1.50% 6728 5.57% 1 0.08% 104.131.187.239
9 128 1.41% 124 1.50% 6728 5.57% 1 0.08% 104.131.34.191
10 107 1.18% 107 1.29% 1109 0.92% 107 8.86% 31.184.236.10
11 105 1.15% 105 1.27% 146 0.12% 54 4.47% 46.48.13.161
12 104 1.14% 104 1.26% 1078 0.89% 26 2.15% 104.156.228.79
13 86 0.94% 79 0.95% 4982 4.12% 1 0.08% 5.9.98.130
14 67 0.74% 67 0.81% 694 0.57% 67 5.55% 31.184.236.12
15 61 0.67% 59 0.71% 2758 2.28% 1 0.08% 54.92.134.35
16 60 0.66% 60 0.72% 622 0.51% 2 0.17% 195.88.16.114
17 52 0.57% 52 0.63% 5978 4.95% 13 1.08% 176.100.121.118
18 52 0.57% 9 0.11% 103 0.09% 1 0.08% 76.167.179.63
19 50 0.55% 50 0.60% 69 0.06% 1 0.08% 37.140.65.234
20 43 0.47% 43 0.52% 284 0.24% 3 0.25% 159.203.94.32
21 40 0.44% 5 0.06% 555 0.46% 2 0.17% 178.159.37.71
22 36 0.40% 35 0.42% 1289 1.07% 1 0.08% 94.199.151.22
23 32 0.35% 27 0.33% 715 0.59% 21 1.74% 5.255.250.8
24 31 0.34% 21 0.25% 935 0.77% 18 1.49% 5.255.250.54
25 30 0.33% 21 0.25% 1059 0.88% 9 0.75% 192.243.53.51
26 30 0.33% 28 0.34% 52 0.04% 1 0.08% 54.145.164.221
27 29 0.32% 18 0.22% 702 0.58% 14 1.16% 5.255.250.19
28 28 0.31% 19 0.23% 588 0.49% 15 1.24% 5.255.250.90
29 28 0.31% 28 0.34% 191 0.16% 4 0.33% 78.156.253.70
30 27 0.30% 15 0.18% 785 0.65% 14 1.16% 199.21.99.199

Top 10 of 539 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4326 47.53% 4326 52.23% 44819 37.09% 4 0.33% 178.159.37.81
2 128 1.41% 124 1.50% 6728 5.57% 1 0.08% 104.131.187.239
3 128 1.41% 124 1.50% 6728 5.57% 1 0.08% 104.131.34.191
4 52 0.57% 52 0.63% 5978 4.95% 13 1.08% 176.100.121.118
5 86 0.94% 79 0.95% 4982 4.12% 1 0.08% 5.9.98.130
6 447 4.91% 447 5.40% 3294 2.73% 12 0.99% 139.59.160.151
7 280 3.08% 280 3.38% 2901 2.40% 25 2.07% 104.200.153.100
8 61 0.67% 59 0.71% 2758 2.28% 1 0.08% 54.92.134.35
9 320 3.52% 320 3.86% 2284 1.89% 41 3.40% 87.255.94.119
10 209 2.30% 209 2.52% 2058 1.70% 55 4.56% 176.8.88.160

Top 30 of 1877 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1548 17.01% - (Direct Request)
2 83 0.91% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
3 82 0.90% http://svet19.ru/shou-biznes/gnb-yctanovki.html
4 80 0.88% http://samorazvite.ru/ob-ustanovkax-gorizontalnogo-napravlennogo-bureniya/
5 76 0.83% http://phenom-tour.ru/zabavno/vidy-stenovyx-materialov.html
6 65 0.71% http://gala3d.ru/stati-i-novosti/kak-vybpat-ghb-yctanovky.html
7 61 0.67% http://yo-robot.ru/kak-ppavilyno-vbpaty-obopydovanie-dlya-ghb.html
8 51 0.56% http://popaybobrikrik.com
9 50 0.55% http://wallpapers-all.com
10 43 0.47% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
11 40 0.44% http://abooksfree.ru
12 40 0.44% http://finomb.ru
13 40 0.44% http://francetourm.ru
14 40 0.44% http://kidskhv.ru
15 40 0.44% http://konstantinvolkov.ru
16 40 0.44% http://kosmetikbio.ru
17 40 0.44% http://megxxxhit.ru
18 40 0.44% http://shtory4u.ru
19 40 0.44% http://texforhome.ru
20 39 0.43% http://coffeeruta.ru
21 39 0.43% http://nnsoap.ru
22 39 0.43% http://tourist43.ru
23 28 0.31% http://getporno.xyz/
24 17 0.19% http://kinozor.net
25 16 0.18% http://\xea\xee\xeb\xee\xf0\xe8\xf2\xec\xe5\xe1\xe5\xeb\xfc.\xf0\xf4/category/fabrika-interdizajn/
26 14 0.15% http://comprarmircette.onlc.be/
27 12 0.13% http://comprar-gabapentin.comunidades.net/
28 12 0.13% http://comprar-nexium.spruz.com/
29 12 0.13% http://cytotec.vg1.pl
30 11 0.12% http://dapoxetina-es.logdown.com

Top 15 of 127 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1936 21.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 1326 14.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 891 9.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 478 5.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
5 431 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 303 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 F
7 279 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
8 256 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
9 243 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 219 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
11 218 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 216 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
13 211 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101
14 209 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
15 208 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9102 100.00% 8282 100.00% 120838 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01